Moje vagína není vitrína!

Důležitost soukromí a intimity ženy během těhotenství, porodu a v šestinedělí

Jako lékaři a porodní asistentky hrajeme v oblasti reprodukčního zdraví klíčovou roli. Očekává se od nás poskytnutí kvalitní odborné péče, ale i respektování a chránění soukromí a intimity ženy v průběhu těhotenství, porodu a v šestinedělí. Důležité v tomto ohledu je udržet na zřeteli citlivost našeho povolání.

Každodenní práce s intimními partiemi ženy může vést k jisté rutinně. Pro každou jednotlivou ženu je však gynekologické vyšetření krokem za hranici vlastní komfortní zóny a oblasti, kam povětšinou pouští pouze důvěrnou osobu (partnera). Nezapomínejme na možný stud, pocit trapnosti, zdrženlivost či nejistotu ženy před námi a respektujme, že potřebuje své tempo, pochopení a citlivý přístup při každém vyšetření. A to i pokud se jedná o ženu těhotnou, která chodí na vyšetření rutinně a „měla by být otrkaná“. Vůbec to totiž tak být nemusí a každé vyšetření pro ni může představovat boj s vnitřním strachem, bolestí nebo pocitem zahanbení, což jsou všechno aspekty komplikující jak vyšetření, tak třeba i samotný porod.

Proč je respektování soukromí a intimity důležité?

Každá žena má své vlastní očekávání ohledně soukromí a intimity a jejich narušení také individuálně a citlivě prožívá. Respektování osobních hranic pomáhá posílit důvěru ženy v nás, jako poskytovatele péče, a vytváří podporující prostředí. Fyzické aspekty těhotenství a porodu jsou často citlivé a osobní. Zajištění soukromí při lékařských vyšetřeních, porodních postupech a péči po porodu pomáhá udržet důstojnost ženy a minimalizuje možné pocity nejistoty či trapnosti. Vytvoření intimního a klidného prostředí je klíčové pro podporu přirozeného průběhu porodu. Emocionální a psychická pohoda ženy může mít pozitivní vliv na samotný porodní proces.

Těhotenství a porod jsou procesy provázené silnými emocemi, pokud dáme ženě prostor lépe zpracovat své pocity, minimalizujeme stres a přispíváme k celkové psychické pohodě ženy, ale i situace. Respektování soukromí podporuje celkové duševní zdraví ženy a předchází vzniku psychických problémů, jako jsou deprese či úzkostné stavy.

Pokud ženě umožníme trávit období kolem porodu o samotě s partnerem, umožňujeme partnerovi aktivněji podpořit ženu, a tak posílit jejich vztah a připravit pár na novou roli rodičů. Poskytnutí soukromí také ženě dává možnost autonomně rozhodovat o svém těhotenství a porodu. To je důležité pro posílení pocitu kontroly a aktivní účasti ženy na rozhodnutích týkajících se jejího zdraví a zážitku z porodu. Žena tím částečně přejímá zodpovědnost za celý proces a snímá ji tak zčásti z nás.

Jak na to?

Ve fázi těhotenství je zachování soukromí ženy základním prvkem celkové péče. Na naší straně, jako odborníků, je zajištění, aby komunikace byla respektující a informativní, zohledňující potřeby a pocity matky s důrazem na soukromí v léčebných procedurách, ultrazvukových vyšetřeních a diskuzích o plánovaných intervenčních opatřeních. Kvalitní zvládnutí tohoto přístupu posiluje důvěru ženy v nás.

Během porodu se výrazně mění dynamika péče. Důraz klademe na bezpečí rodičky a novorozence, avšak i přes to je zde stále důležité udržet si respekt k soukromí ženy, jejím přáním, aktivní účasti partnera nebo dalších důvěryhodných osob. Empatická a rozumějící komunikace o průběhu porodu a možných intervencích v závislosti na individuálních potřebách ženy vede k lepší spolupráci a vyšší úspěšnosti porodu.

V období šestinedělí, které je klíčové pro zotavení ženy, je pro matku a dítě zvláště důležité citlivě podpořit jejich sblížení. To by nemělo být narušované necitlivými vstupy či vyšetřeními z naší strany. Jako odborníci poskytujeme podporu při péči o fyzické i psychické zdraví ženy a respektujeme její individuální přístup k mateřství.

Jaké výhody jsou v tom pro nás?

 • Důvěra a partnerský vztah: Silný partnerský vztah může pozitivně ovlivnit průběh péče a komunikaci, což přispívá k hladké spolupráci, předchází obtížím a vede k celkové spokojenosti na obou stranách.
 • Snížení stresu a komplikací: Snížení stresu během porodu může přispět k celkovému fyzickému a psychickému pohodlí ženy, což může napomoci prevenci komplikací.
  Podpora emocionální pohody: Pozitivní zážitek z porodu může mít dlouhodobý vliv na emocionální pohodu ženy, předcházet poporodní depresi a umožní hladší vklouznutí do role matky.
 • Efektivnější komunikace: Když žena cítí, že má svůj prostor a její soukromí je respektováno, bude otevřenější v komunikaci. To nám umožňuje lépe porozumět jejím potřebám a poskytnout personalizovanou péči.
 • Lépe respektované rozhodnutí pacientky: Když má žena prostor pro projevení svých preferencí a rozhodnutí, která se týkají péče o ni a její dítě, bude spíše naslouchat naším doporučením a instrukcím, což může vést k zodpovědnějšímu dodržování léčebných plánů.
 • Více informací do plánu péče: Díky otevřené komunikaci podporované respektováním soukromí budeme lépe informováni o preferencích ženy během těhotenství, porodu a po něm. Toto umožňuje vytvořit individuální plán péče odpovídající jejím konkrétním potřebám.

Celkově lze konstatovat, že zajištění soukromí a intimity ženě v těhotenství, při porodu a v šestinedělí nám přináší výhody v podobě lepší komunikace, důvěry a možnosti poskytnout personalizovanou péči. Toto všechno má kladný vliv na prospívání ženy po porodu po stránce fyzické i duševní, její součinnost s následným léčebným plánem a pozitivní zážitek s námi, což nám zvedá profesionální reputaci.

Jak v praxi zajistíme respekt soukromí a intimitu ženy?

Primární je ochota poskytnout pozornost a ohleduplnost z naší strany. Mezi další konkrétní kroky patří:

 • Otevřená a respektující komunikace: Umožněte ženě sdílet své pocity, obavy a preference. Aktivně naslouchejte a odpovídejte na její otázky. Předejděte jakýmkoli zmatkům tím, že vysvětlíte léčebné postupy a možné intervence.
 • Informovaný souhlas: Před provedením jakýchkoli lékařských procedur nebo zákroků si zajistěte informovaný souhlas pacientky. Poskytněte jí podrobné informace o plánovaných postupech, rizicích a přínosech, aby mohla aktivně rozhodovat o své péči. Její rozhodnutí respektujte bez výhrad, i pokud s ním úplně nesouhlasíte. Více o informovaném souhlasu v našem předchozím článku: Informovaný souhlas.
 • Poskytování informací: Poskytujte ženě pravidelně aktualizované informace o vývoji těhotenství, průběhu porodu a péči v šestinedělí. To vytvoří prostor pro otázky a eliminuje nejistotu.
 • Vytváření intimního prostředí: Při vyšetřeních a procedurách respektujte potřebu soukromí. Zajistěte dostatečné zastínění a informujte ženu o každém kroku, jakým budete postupovat. Vytvoření intimního prostředí může přispět k pohodě pacientky a její ochotě spolupracovat.
 • Zohlednění kulturních a náboženských aspektů: Uvědomujte si a respektujte kulturní a náboženské hodnoty ženy. Některé ženy mohou preferovat určité rituály nebo praktiky během porodu, a je důležité tyto přání brát v úvahu, pokud zdravotně neohrožují ženu či dítě. Odmítnutí těchto přání může vést k hlubokému psychickému poranění ženy, velké traumatizaci a možnému ukončení spolupráce nebo zastavení porodu.
 • Podpora partnera nebo doprovodu: Pokud si žena přeje, poskytněte jí možnost mít u sebe partnera nebo dalšího blízkého člověka. Dodává jí to pocit bezpečí, podpory a pomáhá vytvořit intimní atmosféru.
 • Respektování rozhodnutí týkajících se porodního plánu: Aktivně se účastněte diskusí o porodním plánu a respektujte rozhodnutí ženy ohledně průběhu porodu, možných analgezií a dalších aspektů péče.
 • Ochrana soukromí v postporodní péči: Po porodu respektujte potřebu soukromí ženy a dávejte jí čas pro spojení s novorozencem. Nabídněte podporu a informace týkající se kojení či péče o dítě, ale s respektem k jejímu prostoru.
 • Poskytování psychosociální podpory: Zajistěte, aby žena měla přístup k psychosociální podpoře. To může zahrnovat konzultace s psychologem nebo poradce, kteří mohou pomoci zpracovat emocionální stránku těhotenství a mateřství.
 • Následná péče a monitorování duševního zdraví: Po porodu sledujte duševní stav ženy a poskytujte podporu v případě potřeby. Rychlá identifikace a intervence v případě psychických obtíží je klíčová v předcházení tragických událostí. Význam ochrany psychického zdraví ženy v tomto období je zásadní pro ní i další fyziologický vývoj novorozence. Důkladné vysvětlení očekávaných emocí, poskytnutí informací o podpoře dostupné v oblasti péče o duševní zdraví a respektování potřeby prostoru k vyjádření vlastních pocitů, přispívá k prevenci poruch nálad a dalších psychických obtíží.

Zajištění respektu soukromí a intimity ženy vyžaduje individuální přístup a citlivost ošetřujícího personálu k potřebám každé pacientky. Pozitivní a respektující prostředí přispívá k celkové spokojenosti ženy a hladkému průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Naší starostí je nejen fyzický stav ženy, ale také její emocionální a psychické pohodlí jehož respektem vytváříme základ pro důvěru mezi námi a ženou a tím i pro pozitivní průběhu těhotenství a porod.